ویدیو درمان "جینجیوکتومی و ترافینگ"

تاریخ انتشار : 1397/10/15
/Uploads/Web/images/news/Video.jpg

ویدیو درمان "جینجیوکتومی و ترافینگ"با استفاده از لیزر دیود آی لیز محصول کمپانی بایولیز آمریکا

 Video-Gingivectomy/Troughing-Training
DiodeLaser: Biolase-epic-iLase

https://t.me/High_Tech_Dent86/539