دانستنی ها

Erbium Cr:YSGG laser

تاریخ انتشار : 1397/10/29

Using Erbium Cr:YSGG laser to perform implant surgery & preparation implant site with minimal trauma to hard/soft tissue, which is characterized as an atraumatic procedure

laser in non-surgical

تاریخ انتشار : 1397/10/29

Article "Efficacy of adjunctive laser in non-surgical periodontal treatment: a systematic review and meta-analysis" اثر کمکی لیزر در درمان پریودنتال بدون جراحی: بررسی سیستماتیک و متاآنالیز

Osseous Crown Lengthening

تاریخ انتشار : 1397/10/12

تكنيك درمان افزایش طول تاج بدون فلپ با استفاده از لیزر اربیوم واترلیز بایولیز آمریکا Osseous Crown Lengthening (closed flap) with Biolase Er,Cr:YSGG laser

تشخیص پوسیدگی به وسیله هد پرکسیمال ویستاکم، بیمار 15 ساله

تاریخ انتشار : 1397/10/12

تشخیص پوسیدگی به وسیله هد پرکسیمال ویستاکم، بیمار 15 ساله Caries Diagnosis by Proximal Head of Vistacam, 15_year old patient

Troughing with Biolase

تاریخ انتشار : 1397/10/29

تكنيك درمان ترافینگ با استفاده از لیزر اربیوم واترلیز بایولیز آمریکا Troughing with Biolase Er,Cr:YSGG laser

Biolase Er,Cr:YSGG laser

تاریخ انتشار : 1397/10/15

انيميشن تكنيك درمان پاکسازی کانال ریشه و حذف باکتری ها با استفاده از لیزر اربیوم واترلیز بایولیز آمریکا Root canal Cealining and Disinfection with Biolase Er,Cr:YSGG laser.

Open flap surgery with Biolase Er,Cr:YSGG laser

تاریخ انتشار : 1397/10/29

انيميشن جراحی باز با فلپ توسط دستگاه لیزر اربیوم واترلیز بایولیز آمریکا Open flap surgery with Biolase Er,Cr:YSGG laser

Pulp Cap surgery with Biolase Er,Cr:YSGG laser

تاریخ انتشار : 1397/10/15

انيميشن پالپ کپ با استفاده از لیزر اربیوم واترلیز بایولیز آمریکا Pulp Cap surgery with Biolase Er,Cr:YSGG laser.

Non-Surgical-perio Therapy with Biolase Er,Cr:YSGG laser

تاریخ انتشار : 1397/10/15

انيميشن درمان پریو بدون جراحی با استفاده از لیزر اربیوم واترلیز بایولیز آمریکا Non-Surgical-perio Therapy with Biolase Er,Cr:YSGG laser.

Case-Presentation DiodeLaser-Epix

تاریخ انتشار : 1397/10/15

افزایش حجم مخاطی(سمت چپ فک پایین)" با استفاده از لیزر دیود اپیک با طول موج 940 نانومتر دکتر علی مومن (پریودونتیست)

Er,Cr:YSGG laser

تاریخ انتشار : 1397/10/15

Article "Comparison of gingival depigmentation with Er,Cr:YSGG laser and surgical stripping, a 12-month follow-up" مقایسه تفاوت درمان دپیگمانتاسیون لثه با استفاده از تیغ و لیزر اربیوم YAG ۱۲ ماه فالوآپ

ویدیو درمان "جینجیوکتومی و ترافینگ"

تاریخ انتشار : 1397/10/15

ویدیو درمان "جینجیوکتومی و ترافینگ"با استفاده از لیزر دیود آی لیز محصول کمپانی بایولیز آمریکا Video-Gingivectomy/Troughing-Training DiodeLaser: Biolase-epic-iLase

ویدیو درمان "فرنکتومی بدون تزریق بی حسی"

تاریخ انتشار : 1397/10/15

ویدیو درمان "فرنکتومی بدون تزریق بی حسی" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس Video-Frenectomy-Training Erbium Laser: Biolase - iPlus

Case-Presentation-Crown Langthening

تاریخ انتشار : 1397/10/15

"افزایش طول تاج" با استفاده از لیزر Erbium YAG دکتر رضا ملا (پریودونتیست) Case-Presentation-Crown Langthening Erbium YAG Laser

ویدیو درمان "گامی اسمایل

تاریخ انتشار : 1397/10/15

ویدیو درمان "گامی اسمایل (جینجیوپلاستی-فرنکتومی)" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس Gummy Smile Modification (Gingivoplasty & Frenectomy)-Training Erbium Laser: Biolase-iPlus

"دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/15

"دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر دیود اپیک دکتر علی مومن (پریودونتیست) Case-Presentation DiodeLaser-Epix

ویدیو درمان "دپیگمانتاسیون"

تاریخ انتشار : 1397/10/15

ویدیو درمان "دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس Pigmentation Removal-Training Erbium Laser: Biolase-iPlus

Er,Cr:YSGG laser

تاریخ انتشار : 1397/10/15

Article "Intra-pulpal temperature rise of different tooth types during dental bleaching supported by an Er,Cr:YSGG laser" A pilot study تغییرات دمای پالپ در انواع دندان هنگام بلیچینگ با استفاده از لیزر اربیوم کرومیوم YSGG

"افزایش حجم لثه ای-زیر دنچر فک بالا"

تاریخ انتشار : 1397/10/15

"افزایش حجم لثه ای-زیر دنچر فک بالا" با استفاده از لیزر دیود اپیک دکتر علی مومن (پریودونتیست) Case-Presentation DiodeLaser-Epic

ویدیو درمان Low Level Laser Therapy

تاریخ انتشار : 1397/10/15

ویدیو درمان "Low Level Laser Therapy"با استفاده از لیزر دیود اپیک Video-Low Level Laser Therapy-Back Left Shoulder-Training DiodeLaser: Biolase - epic

ویدیو درمان "برداشت کامپوزیت ونیر دندانی"

تاریخ انتشار : 1397/10/15

ویدیو درمان "برداشت کامپوزیت ونیر دندانی" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس veneer removal-Training Erbium Laser: Biolase-iPlus

ویدیو درمان "برداشت پوسیدگی کلاس 2"

تاریخ انتشار : 1397/10/15

ویدیو درمان "برداشت پوسیدگی کلاس 2" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس Video-Class II-Training Erbium Laser: Biolase - iPlus

Er,Cr:YSGG laser

تاریخ انتشار : 1397/10/15

Article "Review of possible predictors for pain perception with class 1–5 cavity preparations using Er,Cr:YSGG laser: a retrospective clinical in vivo study" مروری بر موارد موثر بر ادراك درد در برداشت پوسیدگی هاي کلاس 1 تا 5 با استفاده از لیزر اربیوم کرومیوم YSGG : بررسي گذشته نگر کلینیکي روی موجود زنده

ویدیو درمان "همانژیوم بدون تزریق بی حسی"

تاریخ انتشار : 1397/10/16

ویدیو درمان "همانژیوم بدون تزریق بی حسی" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس Video-Hemangioma Removal-Training Erbium Laser: Biolase - iPlus

تشخیص پوسیدگی به وسیله هد پروکسیمال دوربین داخل دهانی ویستاکم

تاریخ انتشار : 1397/10/16

تشخیص پوسیدگی به وسیله هد پروکسیمال دوربین داخل دهانی ویستاکم توسط جناب آقای دکتر محمد مهدی حاتمی بیمار 30 ساله

Er,YAG For Gingival Depigmentation

تاریخ انتشار : 1397/10/16

Er,YAG For Gingival Depigmentation A Review" بررسی استفاده از لیزر اربیوم یگ در درمان دپیگمانتاسیون

"برداشت موکوسل" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/16

"برداشت موکوسل" با استفاده از لیزر دیود-940 نانومتر دکتر علی مومن (پریودونتیست) Case-Presentation DiodeLaser-Epic

ویدیو درمان "فرنکتومی"

تاریخ انتشار : 1397/10/16

ویدیو درمان "فرنکتومی" با استفاده از لیزر اربیوم کرومیوم YSGG Video-Frenectomy-Training Erbium Laser: Biolase-iPlus Er,Cr:YSGG

استفاده از تکنولوژی های جدید دندانپزشکی با حداقل مداخله در مدیریت پوسیدگی

تاریخ انتشار : 1397/10/16

"Use of new minimum intervention dentistry technologies in caries management" استفاده از تکنولوژی های جدید دندانپزشکی با حداقل مداخله در مدیریت پوسیدگی

بررسي كوروژن آلیاژ تایتانیوم دندانپزشكي

تاریخ انتشار : 1397/10/16

"Corrosion behavior of erbium chromium-doped yattrium-scandium-gallium-garnet (Er,Cr:YSGG 2780 nm) laser-treated titanium alloy used for dental applications at different pH conditions (in vitro study)" بررسي كوروژن آلیاژ تایتانیوم دندانپزشكي كه تحت تابش ليزر اربیوم کرومیوم YSGG با طول موج 2780 نانومتر قرار گرفته، در پی اچ هاي مختلف

عملکرد دوربین فلورسانس برای تشخیص پوسیدگی اکلوزالی در شرایط آزمایشگاهی

تاریخ انتشار : 1397/10/16

Performance of fluorescence camera for detection of occlusal caries in vitro" عملکرد دوربین فلورسانس برای تشخیص پوسیدگی اکلوزالی در شرایط آزمایشگاهی

درمان "فرنکتومی"با استفاده از لیزر دیود آی لیز

تاریخ انتشار : 1397/10/16

درمان "فرنکتومی"با استفاده از لیزر دیود آی لیز Video-Frenectomy-Training DiodeLaser: Biolase-epic-iLase

علل استفاده از دو طول موج ليزر (940 نانومتر + 2780 نانومتر) در اندودونتیکس

تاریخ انتشار : 1397/10/18

Article "Rationale for using a double-wavelength (940 nm + 2780 nm) laser in endodontics: literature overview and proof-of-concept" بررسي علل استفاده از دو طول موج ليزر (940 نانومتر + 2780 نانومتر) در اندودونتیکس: مرور مقاله و اثبات نظريه

"دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/18

"دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر دیود - طول موج 940 نانومتر دکتر حامد رحیمی (پریودونتیست - فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن) Case-Presentation DiodeLaser-Epic

اثر ليزر ديود روي باكتري هاي اطراف ريشه

تاریخ انتشار : 1397/10/18

Article "Effect of Diode Laser on Bacteria Beyond the Apex in Relation to the Size of the Apical Preparation" بررسي اثر ليزر ديود روي باكتري هاي اطراف ريشه به نسبت ميزان آماده سازي ناحيه اپيكال.

درمان "جینجیوکتومی" با استفاده از لیزر اربیوم کرومیوم

تاریخ انتشار : 1397/10/18

ویدئو درمان "جینجیوکتومی" با استفاده از لیزر اربیوم کرومیوم YSGG Video-Gingivectomy-Training Erbium Laser: Biolase - iPlus Er,Cr:YSGG

"هایپرپلازی" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/18

"هایپرپلازی" با استفاده از لیزر دیود - طول موج 940 نانومتر دکتر حامد رحیمی (پریودونتیست - فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن) Case-Presentation DiodeLaser-Epic

بررسي استفاده كمكي از لیزر اربیوم کرومیوم YSGG در درمان هاي نورولوژیک پریودنتال

تاریخ انتشار : 1397/10/18

"The Adjunctive Use of the Er,Cr:YSGG Laser in Nonsurgical Periodontal Treatment" بررسي استفاده كمكي از لیزر اربیوم کرومیوم YSGG در درمان هاي نورولوژیک پریودنتال

درمان "جینجیوپلاستی" با استفاده از لیزر دیود آی لیز

تاریخ انتشار : 1397/10/18

ویدیو درمان "جینجیوپلاستی" با استفاده از لیزر دیود آی لیز Video - Gingivoplasty - Training DiodeLaser: Biolase - iLase

کاربرد لیزرها در ایمپلنت

تاریخ انتشار : 1397/10/24

Lasers in Implant Dentistry, Part 1 کاربرد لیزرها در ایمپلنت By Glenn A. van As, BSc, DMD

پاكسازي ناحيه اپيكال توسط تابش ليزر

تاریخ انتشار : 1397/10/24

Managing Refractory Endodontic Disease With Radial Apical Cleaning (Report Of Two Clinical Cases درمان عفونت ريشه مقاوم به درمان، با پاكسازي ناحيه اپيكال توسط تابش ليزر (گزارش دو كيس كلينيكي) By Justin kolnik, DDS Oral health group September, 2018

جراحی پریودنتال با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/24

Evaluating the effect of photobiomodulation with a 940-nm diode laser on post-operative pain in periodontal flap surgery اندازه گیری تاثیر فتوبایومدولیشن بر روی درد پس از جراحی پریودنتال با استفاده از لیزر دیود ۹۴۰ نانومتر By Mohadeseh HeidariReza FekrazadFarhad SoboutiMohammad MoharramiSalman AziziHanieh NokhbatolfoghahaeiEmail authorMaziar Khatami Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature 2018

انجام پاپوتومی با استفاده از لیزر

تاریخ انتشار : 1397/10/30

Laser pulpotomy—an effective alternative to conventional techniques—a systematic review of literature and meta-analysis" انجام پاپوتومی با استفاده از لیزر - جایگزینی مناسب برای تکنیکهای قدیمی- بررسی سیستماتیک و متاآنالیز By Ghassem AnsariHanane Safi AghdamPardis TaheriMitra Ghazizadeh Ahsaie Springer-Verlag London Ltd., part of Springer Nature 2018

نحوه رنگ آمیزی و گلیز کردن یک کرون کامل

تاریخ انتشار : 1397/10/24

ویدیو آموزشی "نحوه رنگ آمیزی و گلیز کردن یک کرون کامل" Video-Staining and Glazing Operation For Full Crown-Training

درمان "فیبروم لثه" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/30

درمان "فیبروم لثه" با استفاده از لیزر دیود - طول موج 940 نانومتر دکتر حمید برقگیر (دندانپزشک عمومی-مسترشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان) Case-Presentation DiodeLaser-Epic

بررسی سیستماتیک درمان ليزر کم توان

تاریخ انتشار : 1397/10/30

"A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders" بررسی سیستماتیک درمان ليزر کم توان(LLLT) بر دردهای اختلالات مزمن مفصلی با تابش اختصاصي در محل هاي خاص

درمان محافظه كارانه پريو با استفاده از دستگاه لیزر اربیوم

تاریخ انتشار : 1397/10/30

"Minimally Invasive Periodontal Treatment Using the Er,Cr: YSGG Laser. A 2-year Retrospective Preliminary Clinical Study" درمان محافظه كارانه پريو با استفاده از دستگاه لیزر اربیوم کرومیوم YSGG. مطالعه مقدماتی بالینی گذشته نگر 2ساله

کاربرد یک لیزر دیود با طول موج ۹۷۰ نانومتری در ایمپلنتولوژی

تاریخ انتشار : 1397/10/30

"The use of a 970 nm diode laser in implantology" کاربرد یک لیزر دیود با طول موج ۹۷۰ نانومتری در ایمپلنتولوژی

اثر باکتری کشی لیزر اربیوم کرومیوم YSGG بر استرپتوکوکوس مانتوس

تاریخ انتشار : 1397/10/30

"Bactericidal Effect of Er,Cr:YSGG Laser on Streptococcus mutans" اثر باکتری کشی لیزر اربیوم کرومیوم YSGG بر استرپتوکوکوس مانتوس

مقایسه تکنولوژی واترلیز با تکنولوژی فوتونا

تاریخ انتشار : 1397/11/14

"Waterlase Technology vs. Fotona Technology" مقایسه تکنولوژی واترلیز با تکنولوژی فوتونا August 21, 2008

اثر ليزر ديود بر باكتري هاي اطراف نوك ريشه

تاریخ انتشار : 1397/11/14

"DiodeLaser-Apex-Endo in Relation to the Size of the Apical Preparation– An In-Vitro Study" بررسي ميزان اثر ليزر ديود بر باكتري هاي اطراف نوك ريشه در ابعاد مختلف حفره اپيكال-در یک مطالعه آزمایشگاهی By:-Sistla Venkata Jyotsna1 -Raja Vatsavai Chakradhar Raju2 -Jaya Prakash Patil3 -Thakur Veerandar Singh4 -Neha Bhutani5 -Shekar Kamishetty6 -Kiran Ghatole7 Date of Submission: Nov 09, 2015 Date of Peer Review: Jan 29, 2016 Date of Acceptance: Feb 04, 2016 Date of Publishing: May 01, 2016

درمان "فرنوتومی لینگوال" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/11/14

درمان "فرنوتومی لینگوال" با استفاده از لیزر دیود طول موج 940 نانومتر(بيمار خانمي 24 ساله) توسط جناب آقای دکتر حامد رحیمی (پریودونتیست و فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان) laser 940 nm ➡Case-Presentation ➡DiodeLaser-Epix 🔎Lingual Frenulum by Diode Laser 940 nm (24_year old patient) Dr. Hamed Rahimi (Periodontist & Fellowship in Laser in Dentistry)

ترمیم کل دهان و اصلاح طرز قرارگیری دندانها بر روی هم در دندانهای به شدت ساییده شده

تاریخ انتشار : 1397/11/14

" Full-Mouth Rehabilitation and Bite Management of Severely Worn Dentition" ترمیم کل دهان و اصلاح طرز قرارگیری دندانها بر روی هم در دندانهای به شدت ساییده شده By: H.R. Makarita, DDS, MAGD, FAACD Oakton, VA The Journal of Cosmetic Dentistry ©2008 Summer 2008 • Volume 24 • Number 2

ستفاده ترکیبی لیزر اربیوم کرومیوم و لیزر دیود 940 نانومتر در لیزر درمانی پریو

تاریخ انتشار : 1397/12/12

"The antibacterial effect of the combined Er,Cr:YSGG and 940 nm diode laser therapy in treatment of periodontitis: a pilot study" اثر ضد باکتری استفاده ترکیبی لیزر اربیوم کرومیوم و لیزر دیود 940 نانومتر در لیزر درمانی پریو: مطالعه پایلوت By: C. Ciurescu1 & L. Vanweersch2 & R. Franzen2 & N. Gutknecht2 Received: 31 August 2017 /Accepted: 21 December 2017 /Published online: 6 February 2018

"دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/12/12

"دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر دیود - طول موج 940 نانومتر توسط جناب آقای دکتر احسان مومنی (متخصص بیماری های دهان و تشخیص، فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان) 🔍 Case-Presentation: Depigmentation by Diode Laser 940 nm Dr. Ehsan Momeni (oral and dental diseases) شرکت بازرگانی #نیشام_آریانا

لیزر اربیوم کرومیوم

تاریخ انتشار : 1398/02/04

Article "Periodontal Bone Regeneration and the Er,Cr:YSGG Laser: A Case Report" بازسازی استخوان در درمان پریو با لیزر اربیوم کرومیوم: گزارش موردی

لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1398/02/04

Article "Laser-assisted osseointegration with a diode laserin Type I implant placement" کمک لیزر دیود به اسئواينتگريشن در جراحي نوع يك ایمپلنت

کیس درمانی: لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1398/02/04

"اپولیس فیشوراتوم" با استفاده از لیزر دیود - طول موج 940 نانومتر توسط جناب آقای دکتر احسان مومنی (متخصص بیماری های دهان و تشخیص، فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان)