"برداشت موکوسل" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/16
/Uploads/Web/images/news/Case.jpg

"برداشت موکوسل" با استفاده از لیزر دیود-940 نانومتر
دکتر علی مومن (پریودونتیست)

Case-Presentation
DiodeLaser-Epichttps://t.me/High_Tech_Dent86/586