"دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر دیود

تاریخ انتشار : 1397/10/15
/Uploads/Web/images/news/Case.jpg

https://t.me/High_Tech_Dent86/551"دپیگمانتاسیون" با استفاده از لیزر دیود اپیک 
دکتر علی مومن (پریودونتیست)

Case-Presentation
DiodeLaser-Epix