ویدیو درمان "گامی اسمایل

تاریخ انتشار : 1397/10/15
/Uploads/Web/images/news/Video.jpg

ویدیو درمان "گامی اسمایل (جینجیوپلاستی-فرنکتومی)" با استفاده از لیزر اربیوم آی پلاس

Gummy Smile Modification (Gingivoplasty & Frenectomy)-Training
Erbium Laser: Biolase-iPlushttps://t.me/High_Tech_Dent86/549