"افزایش حجم لثه ای-زیر دنچر فک بالا"

تاریخ انتشار : 1397/10/15
/Uploads/Web/images/news/Case.jpg

"افزایش حجم لثه ای-زیر دنچر فک بالا" با استفاده از لیزر دیود اپیک
دکتر علی مومن (پریودونتیست)

Case-Presentation
DiodeLaser-Epichttps://t.me/High_Tech_Dent86/561